Innovatie projecten

 

Nieuwe projecten 2024

 • Datagedreven aardappelteelt
 • Peel-BUuRen: Kringloopmeststoffen uit de regio blijven binnen de regio
 • De Passieve Kas, energie neutraal
 • Jonge boeren aan de slag met kennis van de bodem, inspiratie uit de vorige generatie.
 • ‘De Plukaardappel’: langdurig aardappelen oogsten van een plant die doorgroeit
 • Biogas-hub Haps
 • Biologisch warme maaltijd in ziekenhuis setting
 • Biologisch aanzuren van dierlijke mest: snelle kosteneffectieve methode voor terugdringen van emissies.
 • Engerlingen bestrijden in de boomkwekerij, met Airter beluchtingsmachine
 • Geluksmeter bij kippen fase 1, verkennend onderzoek
 • Laden bij de Boer
 • Herintroductie Brabantse Grijze Zandboekweit
 • Insectpark Nederland verwaardt reststromen met behulp van Insect techonology
 • Van varkens naar zorg, landschappelijk ingepast
 • Sturen op geboortegewicht bij varkens zorgt voor minder uitval en minder werk!

 

Nieuwe projecten 2023

 • Duurzame Agrarische Energiehubs (CIRCUS): verdere opschaling voor de energietransitie
 • Dierwaardigheid virtuele afrastering
 • BigLife: om doodliggen van biggen in het kraamhok te voorkomen
 • Alle boeren digitaal; door boeren regie over de data
 • Precisie onkruidbestrijding met inzet laser techniek
 • Optimale beregening in de boomkwekerij
 • De varkenstuin, een nieuwe generatie varkenshouderij
 • Smart Farming & Food Processing, met inzet robot technologie
 • Revolutionair teeltsysteem kruidenkweek: duurzaamheid en efficiëntie in de tuinbouw
 • Nieuwe Vroenten - Brabant 2050: de bakermat van het slimste landschap ter wereld 
 • Boerderij, Natuur en Consument verbinden; de Hugtenhoeve
 • Biodiversiteitsmonitor voor de boomkwekerij
 • Demo pompoen: bemesting en kwaliteit
 • Innovatieve zuiveringstechniek: restproduct varkensmest naar schoon water
 • PermitAmigo: een transparantere en snellere beoordeling voor Multifunctionele Landbouw. Pilot in Metropoolregio Eindhoven.
 • Stikstofwasstraat: houd de nutriënten op je bedrijf en verbeter de waterkwaliteit
 • Vergroten biodiversiteit in de glastuinbouw
 • Paulowniateelt in agroforestrysystemen
 • Biologisch aanzuren van dierlijke mest; snelle en kosteneffectieve methode voor terugdringen van emissies
 • Dutch Mycorrhiza, van toegevoegde waarde voor de bodem, boomkweker en landbouwsector
 • Biobased bouwen voor verduurzaming bouw en landbouw, met mest/stro als biobased isolatiemateriaal
 • Op weg naar Brabantse Klimaatneutrale biologische wijn
 • Coöperatie om de insectensector te laten groeien
 • Van boon tot medische applicatie in één regio
 • Grip Op Water (GOW!)
 • Colorado Beetle Catcher - machine voor tuinders
 • Agroforestry netwerk Brabant, van opstarten naar opschalen
 • Daktuin Moes, de grootste dakmoestuin van Nederland, fase 1 
 • Innoflex: stallucht reinigen via fotokatalyse
 • Natuurlijke zorg, beter in beeld!
 • Groene Verzekering
 • Larven productie op mest
 • Kweekvleesproductie op de boerderij: voorbeeldbedrijf Crole in Sint Oedenrode
 • Veiligheidshek voor vee verplaatsen
 • Uitvoering gebiedsplan Duinboeren 2023 - 2028

 

Nieuwe projecten 2022

 • Datamanagement in de varkenshouderij voor efficiëntere productie, beter dierwelzijn en beter stalklimaat
 • Circulaire en residuvrije aardbeienteelt: hergebruik van substraat, geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen
 • Inzet UV-filter ter voorkoming van bruinrot bij peilgestuurde drainage in pootaardappelen
 • Pootaardappelen telen met minder chemie door inzet mengsel wikke/erwten/bonen
 • Perspectief van waterstof voor energievoorziening glastuinbouw Zuid Oost Nederland
 • Verbeteren luchtkwaliteit in grensregio Vlaanderen-Nederland via brongerichte maatregelen (ammoniak, broeikasgassen)
 • Met minder koeien meer verdienen door waarde te creëren
 • Verduurzaming aardbeienteelt door inzet UV-licht bij bestrijding meeldauw
 • Ondergrondse druppelirrigatie in grasland
 • Follow Up Koepelplan Voedselbossen 2023 - 2025
 • Meer buitenleven op de agrarische kinderopvang
 • Bee Deal Molenschot
 • High-tech sensoren op basis van licht, pilot bij Vencomatic - de Hoeve
 • Plantmachine zoete aardappel
 • Proef met plantaardige bemesting met gras-klaver
 • Bamboe in Eersel, een combinatie van biobased, carbon credits en verbeteren van de bodemkwaliteit
 • Verduurzaming melkvee in relatie tot de kringloop
 • Earth Watch Brabant: waterkwaliteit op bedrijfsniveau meten
 • NGIN: Wereldwijd jongerennetwerk als bijdrage voor duurzame landbouw en voedselsysteem
 • Laarbeek 'water neutraal': optimale waterhuishouding gemeente Laarbeek. Water vasthouden en hergebruiken!
 • Opslag van duurzame energie (hoogwaardige warmte), pilot op het platteland
 • Op weg naar een Aarde-positieve impact met boeren: Hutten en regeneratieve landbouw fase 1
 • Natuurlijk plaagbestrijding koolteelt; betere beheersing koolmot door inzet vleermuizen
 • Financiering landbouwgrond, marktverkenning
 • Koe-neusmasker; afvang methaan bij de bek van de koe; winst voor koe, boer en milieu
 • Ontwikkeling BeanCam voor betere kwaliteit biologische sperziebonen
 • Veldwacht, met gebruik van bodemsensoren beter inzicht, minder milieubelasting en beter rendement
 • Europees demonstratienetwerk Klimaatslimme landbouw - verbinden van voorbeeldbedrijven
 • Plant Pads, professioneel gebruik
 • Drijfmestbehandeling met schelpkalk vitalisers
 • Betaalde bloemenstroken voor meer biodiversiteit
 • Innovatieve biologische champignonteelt

 

Nieuwe projecten 2021

 • Diervriendelijk en wildreddend maaien
 • Bomen tellen en meten (stamomtrek, hoogte) met behulp van Kunstmatige Intelligentie
 • Innovatief Brabant (expositie van 5 jaar) in het Noord-Brabants Museum
 • Inzet van hoog-gevoelige sensoren om diverse gewassen beter te bewaren
 • Certificering van kunstmestvervangers voor mestverwaarding en kringlooplandbouw
 • Ekoto: waardering van bloemenstroken in strokenteelt
 • Entmachine in de boomkwekerij
 • Mechanische onkruidbestrijding Treeport Zundert; implementatie robotisering in de boomkwekerij
 • Sensorisch landschap; hightech ten behoeve van onderzoek bodemleven en bodemvitaliteit
 • Bavaria Klimaatpositief via koolstofvastlegging door boeren
 • Verwaarding restproducten in de aardbeienteelt
 • Staldata (sensoren en camera's), transparante productie en duurzaam varkenshouden
 • Bodem en water in de boomkwekerij in de Kempen
 • Van grond tot mond; toegevoegde waarde met gezonde voedingsstoffen; pilot bladgroenten
 • Vleesveehouder, 24/7 winkel inclusief bevroren producten
 • Systeemverandering beheersing trips in prei in grondwaterbeschermingsgebieden
 • Robuuste rassen als basis voor een gezonde aardappelteelt
 • Versailles van het Noorden; boomkwekerijenlandschap in het Van Gogh Nationaal Park
 • Silphie, grondstof voor duurzaam oesterzwammensubstraat
 • Landschapsboeren
 • Prijzenmonitor
 • Alternatieven voor glyphosaat in graslandbeheer en voor het onderwerken van groenbemester en vanggewas
 • The Dutch Dairy Challenge; pilot regio Oost - Brabant / Noord - Limburg
 • CO2 proef Bavaria - Vereijken; glastuinbouw klimaatneutraal
 • Agrocampussen, verbonden netwerk
 • Hooikaas
 • Duurzaamheidspark Oss; agrivoltaicssysteem = zonne-energie en landbouw
 • Plantaardige zuivel op het melkveebedrijf van de toekomst
 • RIJP, korte keten boer - markt

 

Projecten 2020

 • Autonoom mechanisch schoffelen boomkwekerij
 • RIJP, korte keten boer - markt
 • Varroa resistente honingbijen
 • Duurzame irrigatie met zon en water
 • Boerschappen, opschaling en transparante keten
 • Innovatief stalsysteem voor de melkveehouderij
 • Meelwormen productie, procesefficiëntie, effectiviteit en opschaling
 • Natuurlijk Tomaat en Healthy Fridge
 • Vleesvervangers van lokaal geteelde veldbonen
 • Robotisering onkruidbestrijding industriegroenten
 • Bodem in Beeld
 • Precisie beregenen aardappelen
 • Betere kwaliteit bij machinale bonenpluk en minder verspilling
 • CO2 fonds Groene Woud en Luchthaven Eindhoven
 • Natuurinclusieve boeren samen naar de markt
 • Kalf bij de Koe
 • Bodemresetten, praktijkpilots in de vollegrondstuinbouw
 • Ketenontwikkeling zoete bataat
 • Ontwikkelen onkruidrobot speciaal voor natuurinclusieve landbouw
 • Plant-e technologie in de boomkwekerij
 • Platform beleving op de boerderij; eerste pilot met 12 events tijdens Philips Fruittuin appelplukdagen 
 • Verbinden tuinbouw met de omgeving door diverse maatschappelijke functies aan te bieden
 • Praktijkmodule SunBiose: opschaling van Agro-PV, zonnepanelen boven gewassen en fruitteelt
 • Landschapspark de Heerlijckheid te Cuijk
 • Lokaal duurzame energie van boer naar bedrijf (Agri2Business hub)
 • Klimaatladder Biefselect
 • Biologische bestrijding van plaagdieren
 • Slimme, tweelaagse watervoorziening (subirrigate en druppelirrigatie), pilot boomkwekerij Lodders
 • Cradle 2 Cradle (C2C) varkenshouderij, pilot proces Hoeve Polsdonk
 • Grasland doorzaaien met grondballetjes (inclusief gras- en kruidenzaden) met de inzet van drones
 • Effectiviteit en efficiëntie sub-irrigatie
 • Dunne digestaat (varkensmest) via membraandestillatie omzetten in meststoffen en loosbaar water
 • Zomerstalvoeren met specifieke bemesting per kg grasopbrengst
 • Bind-akker: Biodivers rustjaar voor maximale stikstof- en koolstofbinding en vitale vervolgproductie
 • Biohuiden Coöperatie Trace Your Leather
 • Ontbijt uit Brabants Bos: ontbijt en lunchconcept met lokale producten uit lagroforestry
 • Digitalisering en robotisering van het sorteer- en inpakproces bij oesterzwammen 

 

Projecten 2019

 • Delta X, ondergrondse waterberging
 • ECOON Vleeskuikenstal; eerste pilot in Riethoven; extra onderzoeksmodule rond dierenwelzijn.
 • Autonome aspergerobot; module foliegeleidingssysteem
 • Experimenteren met doorzichtige zon - pv op teeltondersteunende voorzieningen bij zachtfruit
 • Wekelijkse accurate oogstvoorspellingen bij aardbeien met gebruik van camera's, data en computeranalyse
 • Growficient: sensoren voor een optimale watergeefstrategie in de tuinbouw
 • Van innovatief tomatenteler naar leverancier van bewerkt product
 • Conceptontwikkeling voor verwaarding van 2e klasse aardbeien
 • Databased storytelling
 • Voor de oogst voor OVERmorgen; jongerenlab
 • Future Foods
 • Bemestingsrobot voor grasland
 • Hybride zuivel
 • Klimaat, kringlopen, natuur en melkveehouderij
 • Integraal sturen van ammoniakemissie uit melkveestallen
 • Sprinkhaneneiwit, pilotboerderij testfase in Someren
 • Sensorgestuurd waterhuishouding van den Borne Aardappelen
 • Aardappel druppelirrigatie proef in combinatie met fertigatie
 • The Quinoa Company; opzet kenniscentrum in Den Bosch, Brabant
 • Circulaire inzet van digestaat ter bevordering van duurzame energie, emissiereductie, bodemleven en biodiversiteit
 • Porcus Campus Aarle-Rixtel
 • Kippensoep: voeren van natte voedselreststromen aan kippen
 • Loonmelken als ondersteuning in de bedrijfsstrategie
 • Textureren van veldbonen voor vleesvervangers
 • Eiwitoptimalisatie bij weidegang door inzet NIR-sensoren
 • MINO scheiding van urine en mest bij varkens
 • Elektriciteitslekstromen bij melkveebedrijven
 • Implementatie LVS (Laag Volume Strooien) in de boomkwekerij met GPS
 • IMAGINE (jongeren zonder werk en opleiding verbinden met tuinbouw)
 • MelkTap in en met de supermarkt
 • Ontwikkeling marktconcept Kalf bij de Koe
 • Little & Fresh naar de consument

 

Projecten 2018

 • Microbalans in de geitenhouderij
 • Centrum voor Educatie, Innovatie en Fascinatie voor Plantaardige Eiwitten
 • Meer eiwit van eigen land
 • Farmertronics: ontwikkeling van een autonome, lichte, electrische robottrekker
 • Mannenvlees; verkoop van charcuterie
 • Biologische gewasbescherming in de gangbare aardbeienteelt
 • I2I: Uitwisseling varkenshouders Brabant en Emilia Romagna
 • Goeie Worst
 • Omfietsvarkensvlees
 • Koepelplan Voedselbossen
 • Mobiele slachterij voor varkens
 • Warmte in de koude kas; consumentgerichte biologische boomkwekerij
 • E-learning voor een duurzame kalverhouderij
 • Bleijendijk, landgoed biologische melkveehouderij en ondernemend
 • Biologische bomen en natuurlijke kippen
 • Geurloze mestkorrel uit melkveehouderij voor consumentenmarkt
 • Impuls vlasteelt in Noord - Brabant
 • Kuijpers Kip datachain
 • Eierraaprobot voor grondeieren
 • Precisielandbouw bij druiven en zachtfruit
 • Ontwikkelen ammoniakanalyser voor de varkenshouderij (en kalver- en geitenveehouderij)
 • Hamburgers met oesterzwam(voetjes)
 • Wortelschieten; co-creatie rond eetculturen
 • Foodlab Teelt Ondersteunende Voorzieningen
 • Insecten, meelwormen voor de food-markt
 • AMFA: toevoegmiddel van mineralen leidt tot minder ammoniak
 • Udea klimaatneutraal; hoe compenseer je CO2 in de agrarische productieketen samen met boeren?
 • Meten is weten; klimaat in de stal bij Starfarmers
 • Smaakvol genieten van gezond konijnenvlees
 • Robottoepassingen in de komkommerteelt
 • Fungalogic, het kweken van gebouwen met oesterzwamsubstraat
 • Engerlingen voor de zwijnen; proefopzet om te kijken of varkens ingezet kunnen worden om Engerlingen te verwijderen

 

Projecten 2017

 • Ecco: creatie van lokale energiecoöperaties van boeren, bedrijven, burgers en gemeenten.
 • De Melkveestal van de Toekomst
 • Dairylink pilot Boer Guus; melkfabriek op de boerderij
 • Mestrobot in de varkensstal voor dagontmesting
 • De Smaak van Hier; fase 1
 • De digitale bijenkast; doorontwikkeling bijen(kasten)volgsysteem.
 • Doorontwikkeling Koeientuin in Brabant
 • Individuele dierherkenning, big data en ICT in de varkenshouderij
 • RECirculatie, zonder Uitspoeling of PUntlozing tijdens opkweek Aardbeitrayplanten (RECUPA)
 • Blad als biologisch mestfilter
 • Glastuinbouw zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen in organisch substraat
 • Integrale bodemkwaliteit in de aardappelteelt
 • Gezamenlijke logistiek en marketing in de korte keten 2.0
 • Innovatie mesttransport met inzet E-CMR (ICT)
 • EMMA, high tech gecontroleerde teelt in restaurant
 • Worst van oesterzwamvoetjes
 • Innovatief bedrijfsmodel Natuurlijk Boeren
 • Sensoren en gezondheid in de melkveehouderij
 • Studenten Sint Lukas en Landbouw, Agrofood en Voedseltransitie
 • Teeltonderzoek quinoa
 • Waterbuffels en natte natuurontwikkeling
 • Zuivelconcept, transparant ketenbedrijf van gras tot glas
 • Aanpak bodem en gewasschade door engerlingen
 • De Kip Caravan: een mobiele kippenstal
 • Grootschalige hopteelt in Brabant
 • Boeren hebben een oplossingen. Het kan anders; het moet anders. Jongeren laten het zien!
 • Verwaarding reststromen Camelia Sinensis. Thee innovatie centrum.
 • De lekkerste appeltaart van Nederland
 • De Boomveer; boomlandschappen op daken in de stad en energieproductie
 • Pro-P-Pigs; automatisch belonen van gescheiden mesten en urineren
 • B2B Snappels als ingrediënt (gedroogde appels van 3e klasse fruit)
 • Qark ontwikkelt eiwitrijke toetjes voor de gezondheidszorg
 • Mannenvlees; ontwikkeling businesscase biologische geitenbokken

 

Projecten 2016

 • Soil Optimizer, precisie bodemanalyse in real-time op het veld
 • Praktijkcentrum precisielandbouw Reusel/De Kempen
 • Snoertseplak; eerlijk en sociaal agrarisch bedrijf in de Peelregio
 • Microbiële eiwitproductie uit restproducten
 • FoodLab Voedselverspilling
 • Ontwikkeling tracking & tracing bijenhouderij
 • Koolstofboeren: van probleem naar oplossing
 • HAS Consumerlab
 • Betere bodemsystemen met mycorrhiza's en micro-organismen
 • Kringloopsluiting pluimveehouderij en plantaardige systemen; terrafert fertilizer production plant
 • Aquaponics op StrijpS in Eindhoven; stadslandbouw in een oude productiehal van Philips
 • Laanboomkippen; symbiose tussen kippen en laanbomen
 • Bodemscanner in de melkveehouderij
 • Jongeren en de transitie in de agrarische sector
 • Heerlijk helder drinkwater in de intensieve veehouderij
 • 3-D Klomp en biobased grondstoffen
 • Micro-mouterij; regionaal telen en mouten van gerst
 • Boerschappen, the next step
 • De Symbiotische Stal
 • Regionaal krachtvoer voor biologische geiten
 • Gecontroleerde opkweek basilicum
 • Praktijktesten nieuwe rassen Nedersoja
 • BAJK Academy: 'van Jonge Agrariër naar Gamechanger'
 • LUCY BOAR; samenwerking Heydehoeve en kunst
 • Productontwikkeling circulaire oesterzwammen
 • STROOOP! Groentestroopwafels op basis van reststromen
 • Sunny Eggs, proefpilot biologische kippen en zonnepanelen
 • Boerenvoedselbelevingsapp
 • De Flexitarische Slager
 • Plantenstoffen uit Tagetes en brandnetel
 • Algenproductie en biologische luchtwassing
 • Langstraat revisited; Brabants Leer van Gras tot Tas
 • Pilotproject toepassing big data analyse in teelt van pootaardappelen
 • Cradle to Cradle stallenbouw in de melkveehouderij
 • Naar een vernieuwende aanpak voor een gezonde levensduur van melkvee (app)
 • Vierkantsverwaarding sorghum
 • Maatlat Schoon Erf Stichting Milieu Keur
 • N65, weg van de groene innovatie
 • Voedsel voor vitaliteit; bodem, voedselkwaliteit en gezondheid verbonden
 • Fieldlab smartfarming Noord - Oost Brabant
 • Verwaarden van plantinhoudstoffen uit laurier
 • Aardbeien en kleinfruit innovatiecentrum van internationale allure
 • Dierenwelzijn en marktontwikkeling in de konijnenhouderij
 • Rendabel ondernemen met Agroforestry in Noord - Brabant
 • Dierenwelzijn en innovatief varkens voeren
 • Regiovoer varken - kip; met eiwitextractie uit gras - rode klaver

 

Nieuwe projecten 2015

 • Winterveldboon; eiwit
 • Luzerne - Dutch Design Academy
 • Stevia 2016 - 2017
 • Topklass veehouderij Helicon
 • Kwaliteitsolie Huttentut (oud graan)
 • FoodLabPeel
 • Geitenbokken vlees
 • Ideeënpark Bomen van de Berk
 • Vriendentuinen bij de Zorgboerderij
 • Varkensgame jaar 3
 • Nederlandse quinoa 2016
 • Integraal duurzame varkensstal met monovergister
 • Zero Air Pollution (ZAP) System; pilot in de varkenshouderij
 • Natuurlijk Boeren Kleine Beerze
 • Toegevoegde waarde kalkoenhouderij
 • Pilot hommels en phytophthora bij aardappelen
 • Innovatieve bedrijfsmodellen voor natuurboeren
 • Uitbreiding toepassingsmogelijkheden CATT (Controlled Atmosphere Temperature Treatment)
 • Gaultheria Precumbens (sierteeltplant) voor food, farma en cosmetische industrie
 • Vegetarische Slager Breda 2015 - 2020
 • Melkpoeder van rauwe melk
 • Berm van de toekomst
 • Biologisch & Benutten; onderscheidende mineralenefficiëntie biologische landbouw
 • Haalbaarheidsstudie businesscase graan Sorghumteelt
 • De Big idea
 • Dashboard kringloopwijzer, businesstool melkveehouderij
 • Waarderen van bodem en water maatregelen
 • Integraal duurzame varkensstal Oirschot
 • Innovatieve plaagbestrijding; boeren en buren werken samen in gebiedspilot
 • Nederlandse soja 2.0
 • Bodem! Forum voor boer en burger; Bodem Anders conferentie
 • Businesscase veilige rauwe melk
 • BAJK Academy, interactie met de consument
   

Nieuwe projecten 2014

 • Nieuwe marktconcepten varkens
 • Champostkorrels, een duurzame bodemverbeteraar voor de consumentenmarkt
 • Kwatrijn, mobiele melkinstallatie en toegevoegde waarde
 • Natuurlijk principes, nieuwe mogelijkheden (mobiel weiden van kippen)
 • Nieuwe eiwitten toegepast in duurzame smaakvolle snacks
 • Innovatiedag Bomen voor de Toekomst
 • Conversie van dierlijke mest tot hoogwaardige toepassing m.b.v. BSF larven
 • Desinfectie van fruit door Koud Plasma
 • Biologisch imkeren
 • Mini-groenten, teeltonderzoek en conceptontwikkeling
 • Crowdfunding als mogelijkmaker voor innovaties in de veehouderij
 • De Nieuwe Rentmeester: naar een duurzame financiering van bedrijfsoverdracht
 • Dairylink - Boer Guus
 • Agrarisch Vliegwiel voor Innovatie Vrijetijdseconomie Brabant
 • Diverse rassen voor een smaakmarkt in Brabant
 • Aardbeien, innovatief teeltsysteem trayplanten
 • Grassa, kansen voor bioraffinage van gras in de Peel
 • Toekomstgericht werkgeverschap in de varkenshouderij
 • Design en toegevoegde waarde in de varkenshouderij
 • Diversifiëren en toegevoegde waarde creëren door Informatiesysteem Transparante eierprijzen
 • Toepassing gewasresten in de veehouderij; pilot paprika
 • Quinoa, praktijkexperimenten 2014
 • Plantaardige inhoudsstoffen (plantversterkers) als gewasbeschermingsmiddel
 • Hi-care varkenssysteem antibioticavrij
 • Toepassing sensortechnieken (laser UV) en bio-plastics in de boomkwekerij
 • Experiment algenteelt in de glastuinbouw, voor toepassing als veevoer
 • Waaierbeluchting in de pluimveehouderij
 • Bio-meerwaarde ei: ontwikkeling afzetcoöperatie biologische leghenhouders
 • Melksalons met Brabantse melkveehouders

Nieuwe projecten 2013

 • Praktijkexperiment innovatie toepassing Bucher-pers en pulver-droging voor mestverwerking
 • Gekiemd graan als veevoer
 • Aspergesteekmachine: laatste testseizoen tot in productie nemen
 • Moestuintje in de keuken
 • Marktverkenning StarPlus-stal voor vleesvarkens in Brabant
 • BAJK-Academy Klimaat en Kringlopen
 • Nederlandse soja 2.0
 • Duurzaamheid in de Keten van Groente- en Fruitverwerkende industrie
 • Heydehoeve fase 2: duurzame varkenshouderij met meerwaarde voor markt en omgeving
 • Mobiele teeltregistratie en de digitale boerderij
 • Opschaling optimalisatie watergebruik in de akkerbouw
 • Future4Farmers: toekomstvisies voor 4 akkerbouwbedrijven
 • Carbon Credits: CO2 vastleggen in de bodem
 • Verdere ontwikkeling Triple-A locaties verbinding Stad en Land
 • Omgevingsgericht Ondernemen
 • Regioras: ambachtelijke veredeling op eigen bedrijf
 • Drachtplanten voor bij en biovergisting
 • Marktontwikkeling Cholfitty, gezonde kaas
 • Familiemaaltijden via kinderdagverblijven
 • Dripirrigatie, toegevoegde waarde bij uien, prei en asperges
 • De bodem als basis voor duurzame landbouw
 • Insectenhotels, nest- en overwinteringsgelegenheid
 • Geladen water als bestrijdingsmiddel; techniek uit de medische wereld
 • Regionale aanpak efficiënt watergebruik op gebiedsniveau
 • ABC CASH: computergestuurd weiden van koeien en hoeden van schapen
 • Indoor cify farming facilities Eindhoven
 • Quality handling in de melkveehouderij
 • Goat Milk Powder: nieuwe producten in nieuwe markten
 • Varkensgame: nieuw business model met interactie tussen big en gamer
 • Ontwikkeling spaakwielbemester voor toepassing afvalstromen voor bemesting
 • Opzetten internationaal Insect Center
 • Boomkwekerij & belevingscentrum 'de Gasthuishoeve'
 • Stadskas Den Bosch

 

Nieuwe projecten 2012

 • Kruiden in de melkveehouderij
 • AppsForFarming
 • Ondergrondse gietwateropslag op het AFC Nieuw Prinsenland
 • Spuiwater van luchtwassers in varkenshouderij voor bemesting in boomkwekerij
 • VAIR, doorontwikkelen duurzame varkenshouderij
 • Serious farming: antibiotica en dierenwelzijn in de varkenshouderij
 • Aardbeien op trayvelden; hergebruik van recirculatiewater
 • Hypoallergene kersen
 • Automatische vogelverschrikker in de fruit- en boomteelt
 • VIC belevingsstal in de varkenshouderij
 • Landbouwproducten & voedselbank
 • Landart en Landkunst
 • Hongaars Wolvarken 2013
 • Welzijn & weerstand wekker melkgeiten: scoringsalert voor het toetsen van de mate van
 • gezondheid en dierenwelzijn bij melkgeiten
 • AQUA-LITY, waterkwaliteit en landbouw
 • Aardappel Pootgoed Academie Zuid-West Nederland 2012 - 2014
 • Nederlandse quinoa: introductie van een quinoa-keten (teelt, verwerking en afzet) in Nederland
 • Energieke paddenstoelenkwekers, klimaatneutraal
 • Groen Gas Groene Woud
 • Slim bemesten in de fruitteelt: gebruik van organische mest
 • Bodemkwaliteit bij aardbei
 • Vermindering droogteschade Lieshout
 • De Etende Mens: expositie in Designhuis Eindhoven
 • Labeling en recreatief ondernemerschap: meer communicatie met de samenleving
 • Klimaatneutrale stal in de melkveehouderij (in Den Dungen)
 • 'Smart rain'; beregenen op basis van digitale perceelsgrenzen en automatische registratie van water- en brandstofgebruik per beregeningsinstallatie
 • Vollegrondsproducten telen op water; te starten met kruiden
 • Beregenen met precisietechnieken in de akkerbouw; combinatie van bodemvochtsensoren en satelietbeelden; 2012
 • Energiebesparing in de glastuinbouw door actieve vochtbeheersing
 • Alternatieve methoden voor grondontsmetting in de fruitteelt
 • Boer en Bij; versterking leefgebied van de bij
 • Ontwikkeling regionale keten Kempen Lam
 • Duurzame catering in Brabantse bedrijfsrestaurants
 • Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse stadsgerichte landbouw
 • Digitale inkijk bij boerenbedrijven
 • Boek: Q-koorts in de beleving van betrokkenen

Nieuwe projecten 2011

 • Duurzaam en gezond; onderscheidend vermogen van de 'Helden van de Guijt'
 • Kiemvrije stal in de varkenshouderij
 • Klimaat voor vernieuwing in de melkveehouderij
 • Koningshoeve Bier: duurzame brouwgerst uit West - Brabant
 • Nieuwe zuiveringstechnologie voor drainagesystemen in de akkerbouw en groenteteelt
 • Gezonde zoete revolutie: Stevia
 • Veldleeuwerik Zuid - West Nederland
 • Milieueffecten en gezondheidsaspecten van peulvruchten
 • Landschapspark Oirschot, verbinden van Burger en Boomkwekerij
 • RWZI-effluent als beregeningswater voor de landbouw
 • Methaanproductie op melkveebedrijven
 • Nieuwe Landgoed de Logt: groene energie uit biomassa natuurgebieden
 • Biobased Zuid - Oost Nederland. Hoogwaardige toepassing van groene grondstoffen uit mest
 • Varkenspension
 • Voorkomen en beheersen van de buxusmot
 • Boerenerf Goed; praktijkgerichte maatregelen op het boerenerf voor erfafspoelwater
 • Luchtwassystemen in de Peel: kennisoverdracht, advisering en kennisontwikkeling
 • Duurzame akkerranden in de akkerbouw
 • Groene Gevels (planten) in de varkenshouderij
 • Spuiwater van luchtwassers in de varkenshouderij voor bemesting in de boomteelt
 • Heydehoeve, duurzame varkenshouderij met meerwaarde voor markt en omgeving
 • Realisatie warmtevoorziening nieuwbouwwijk Best via productie van biogas uit mest
 • Bodemverbetering en CO2-opslag door gebruik van steenmeel
 • Bio-pot: biologische bloempotten uit bietenpulp
 • Ontwikkeling robotroofvogel
 • Doorontwikkeling van de vrijloopstal
 • Praktijkonderzoek naar bloedmijtbestrijding in de leg pluimvee sector
 • Doorontwikkeling automatische aspergeoogstmachine
 • Kansen creëren met het Hongaarse wolvarken
 • Aardbeienacademie

Nieuwe projecten 2010

 • Stofreductie in de varkenshouderij, plan van aanpak
 • Beetle Eater: effectiviteitsmeting in de teelt van groene asperges
 • Aardbei, duurzame teeltsystemen
 • Prei, kwaliteit en gezondheid. Gebruik van bioresonantie ter bestrijding van schimmels
 • Herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem in de landbouw
 • Aardbei op weerbare bodem. Benutten van natuurlijke functies voor het leveren van ecosysteemdiensten
 • Fertigatie in de preiteelt
 • Een meer efficiënte industriegroentenketen: winst voor economie en milieu
 • De insectenketen: het volgende stadium van ontwikkeling
 • Verdere verfijning high tech beregenen op maat
 • Hypoallergene kersenrassen in Nederland
 • Infiltratie via systeem van samengestelde drainage, kansen voor en effecten op waterbesparing
 • Ontwikkeling van een precisiezaaisysteem in de teelt van akkerbouwgewassen
 • Jacobskruiskruid innovatief beheersen. De inzet van een inheemse kever in probleemgebieden
 • Kruidenrijk grasland, bijdrage aan biodiversiteit en bedrijfseconomie 
 • Multifunctioneel landgebruik het Groene Woud
 • Creating PURE hubs: bouwen aan stad - land verbindingen
 • Synergie van Kalvergierverwerking en rioolwaterzuivering
 • Mestverwerking met behulp van restwarmte
 • Waterhouderij, een blauwe dienst
 • Agro Solar Realisatie (ASORE): naar een duurzame energievoorziening in de landbouw

Nieuwe projecten 2009

 • Waarde van multifunctionele landbouw, kengetallen
 • Patiosysteem bij vleeskuikenhouderij, demo en duurzaamheid
 • Optimalisatie irrigatie en bemesting Brabant 2010 - 2012
 • Waterkwaliteit bij de wortel aangepakt
 • Energieneutrale stal in de varkenshouderij
 • Boeren en Agrobiodiversiteit 2010 - 2012
 • Residuvrije aardbei 2009
 • Boer en Zorg, documentaire RVU
 • Gebruik van geluid en trillingen tbv ziektenbestrijding in de plantenteelt
 • Mobiel teeltsysteem aardbei
 • IT-klimaatmodule voor plantaardige productie
 • Precisiebemesting en energiebesparing met inzet van Geo-informatie
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen dag
 • Waterzuivering en recirculatie bij viskweek
 • De voedselkalender
 • Kengetallen ten behoeve van het paardenbedrijf van de toekomst
 • Samenwerking en professionalisering in de vlasketen
 • Introductie hightech beregening bij Beregenen op Maat
 • Boer zoekt Stijl
 • Verlaging fosfaat in krachtvoer bij melkvee
 • Compost in controle, nieuw teeltsysteem in de champignonsector
 • Dasvriendelijke bodem onder de Brabantse boomteelt
 • Kruidenrijk grasland, bijdrage aan biodiversiteit en bedrijfseconomie
 • Zicht op gezonde dieren; pilot in West-Brabant
 • Agribase, innovatief handsfree registratiesysteem
 • Energiebesparing en klimaatverbetering voor vleeskuikens
 • Leghennen; Rondeel duurzaam en innovatief stalsysteem
 • Energie uit graszaadhooi
 • Melkveehouderij en duurzame energie via WindNok

Terug naar boven

Projecten 2008

 • Dairyman, europese duurzame melkveehouderij
 • Lupineteelt voor diversiteit en als eiwitbron
 • Insectenkweek als nieuwe eiwitbron
 • Verduurzaming van de melkveestapel
 • Robuuste droogteresistente weidemengsels
 • Internationale samenwerking vlasteelt
 • Zware metalen in de melkveehouderij
 • Nieuwe stalsystemen in de melkveehouderij
 • Bodemkwaliteit in de tuinbouw
 • Precisielandbouw in ‘De Kempen’
 • Interactief waterbeheer Vlaanderen-Nederland
 • Residuvrije aardbeien in de supermarkt
 • Precisietechnieken in de aardappelteelt
 • Organisatie ‘Landbouw en Zorg’
 • Energie in de varkenshouderij
 • Dierenwelzijn in de melkveehouderij
 • Groeikans, multifunctionele landbouw
 • Satelliet technieken in Cranendonckse Landbouw
 • Energie gewassen, water en natuur
 • De verbinding Stad-platteland

Terug naar boven

Projecten 2007

 • Stikstof op het juiste Peil
 • Verduurzaming van de melkveestapel
 • Plantaardige mest, gesloten kringloop
 • Demonstratie waarschuwingssysteem in laanbomenteelt (Tilia)
 • Bax biosmeermiddelen
 • Nieuwe weidemengsels op droogtegevoelige zandgrond
 • Comfort Class in de varkenshouderij
 • Precisie irrigatie en bemesting in de aardappelteelt op zandgrond
 • Groene Raffinage (hoogwaardige producten uit natuurlijke grondstoffen)
 • Innosfeer, innovatiekracht in de tuinbouw
 • Stimuleren Agrobiodiversiteit en duurzaam bodembeheer (Spade)
 • Gebruik sleepdoek op de klei
 • Bestrijding schimmels bij aardbeien met UV-C lichtstraling
 • Verminderen broeikasgasemissies melkveehouderij
 • Inzet GPS en precisietechnieken in laanbomenteelt
 • Demonstratie precisiespuittechnieken in de akkerbouw

Terug naar boven

Projecten 2006

 • Lagere fosfaatbemesting bij 60 bedrijven
 • Toegevoegde waarde bij de Vrije Heerlijckheid Asperges
 • Geen grondwater op grasland
 • Boeren en Biodiversiteit
 • Co-vergisting, energie en meststof 
 • Ketenontwikkeling in de vlassector
 • Bodemkwaliteit boomteelt
 • Een nieuw diervriendelijk kwaliteitsproduct in de pluimveehouderij
 • Lupine, een gezond alternatief voor boer en burger
 • Toegevoegde waarde voor Duinboerenproducten
 • Duurzaam nutriëntenbeheer in de groenteteelt
 • Broeikasgasreductie in de landbouw
 • Local for local experiment, ‘de groenten van Hans’
 • Sprinkhanen, de nieuwe eiwitbron
 • Evenwichtige verschraling van natuurgronden

Terug naar boven

Projecten 2005

 • Emissie arme Stalsystemen Sterksel
 • Microfarming 2005-2006
 • Fosfaat-aanpak bij de Duinboeren
 • Koolzaadteelt in Noord-Brabant
 • Boerenkip, toegevoegde waarde.
 • Herstructurering veehouderij lint Raamsdonk
 • Klaverkracht in de melkveehouderij
 • Landschapsmais 2005
 • Zware metalen in de melkveehouderij (Cu-Zn)
 • Mobiele systemen met uitloop in de pluimveehouderij.
 • Glastuinbouw ontwikkeling Oirschot
 • Roulerende teeltgotensysteem in de paprikateelt
 • Innovatie in de Kalkoenketen