Stuurgroep LIB

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord – Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland. De manier waarop Stuurgroep LIB hieraan kan werken wordt verderop op deze site beschreven.


Themabijeenkomst 'hoge productiviteit en slim met natuur en klimaat'

Op 5 juni was de Stuurgroep LIB, samen met ruim 50 genodigden, te gast op het melkveebedrijf van Christien Ondersteijn en Jan-Klaas van Calker. Met als thema 'hoge productiviteit in combinatie met slimme natuur- en klimaatmaatregelen; met positieve effecten voor de omgeving, boer en koe'. Dit thema werd door 3 melkveehouders belicht: Christien Ondersteijn, Jeroen van Erp en Manon van Balkom. Daarnaast gaf Gerard Migchels, van WLR een interessante presentatie over wat melkveehouders met managementmaatregelen kunnen doen om de emissies van stikstof en broeikasgassen omlaag te brengen. Op basis van meerjarig praktijkonderzoek in het Netwerk Praktijkbedrijven was duidelijk te zien dat hier veel mogelijk is. Tenslotte deelde Oege Jacob Brouwer van ZuivelNL hun visie op dit thema. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten juni 2024

 • Datagedreven aardappelteelt
 • Peel-BUuRen: Kringloopmeststoffen uit de regio blijven binnen de regio
 • De Passieve Kas, energie neutraal
 • Jonge boeren aan de slag met kennis van de bodem, inspiratie uit de vorige generatie.
 • ‘De Plukaardappel’: langdurig aardappelen oogsten van een plant die doorgroeit
 • Biogas-hub Haps
 • Biologisch warme maaltijd in ziekenhuis setting
 • Biologisch aanzuren van dierlijke mest: snelle kosteneffectieve methode voor terugdringen van emissies.

Lees meer >

Stuurgroep LIB op bezoek bij Rijk Zwaan

Op 28 februari was de Stuurgroep LIB te gast bij Rijk Zwaan in Fijnaart. Wat veel mensen weten is dat ze actief zijn in de plantenveredeling, maar wat bijna niemand weet is dat ze ontzettend veel doen in R&D en daarmee in 2020 op de 11e plaats in de TOP 30 van de omzet in R&D van Nederlandse bedrijven. Met 500 medewerkers in Fijnaart en 3.900 medewerkers wereldwijd. En het vierde bedrijf wereldwijd in groenterassen. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten februari 2024

 • Engerlingen bestrijden in de boomkwekerij, met Airter beluchtingsmachine
 • Geluksmeter bij kippen fase 1, verkennend onderzoek
 • Laden bij de Boer
 • Herintroductie Brabantse Grijze Zandboekweit
 • Insectpark Nederland verwaardt reststromen met behulp van Insect techonology
 • Van varkens naar zorg, landschappelijk ingepast
 • Sturen op geboortegewicht bij varkens zorgt voor minder uitval en minder werk!

 

Lees meer >

LIB Activiteitenverslag 2023 én LIB-programma 2024 - 2027 zijn uit!

Het Activiteitenverslag 2023 is uit met een beschrijving van de belangrijkste LIB-activiteiten in dat jaar.

En het nieuwe LIB-programma 2024 - 2027 is uit waarin de aanpak en speerpunten van LIB in de komende jaren beschreven staat.

Lees meer >

LIB convenant 2024 - 2027 ondertekend

Na een positieve evaluatie van de afgelopen convenantsperiode, hebben Wim Bens en Marc Oudenhoven op 6 december vol vertrouwen hun handtekening gezet om de komende vier jaren de succesvolle samenwerking, van inmiddels ruim 28 jaar in LIB verband voort te zetten. Want er liggen grote uitdagingen waarvoor innovatie in de agrarische sector hard nodig is en blijft. LIB is een belangrijk instrument om dat mede te stimuleren. Ook verwijst Marc Oudenhoven expliciet naar het Brabantse Bestuursakkoord 2023-2027, dat de basis vormt voor het beleid en het handelen vanuit de provincie. En waarin ‘samen’ een belangrijk begrip is, en dat komt mooi tot uitdrukking in deze samenwerking met ZLTO in LIB-verband. “Immers, samen maken wij Brabant”!

Lees meer >

LIB-bijeenkomst Arbeid, Omgeving en Robotisering

Voor deze bijeenkomst zijn we met 50 personen te gast bij Green Specialties, het bedrijf van de familie van den Einden in Lierop. Samen met de ouders en kinderen Noralie, Kayleigh en Corné worden hier op grote schaal babyleafs geteeld, gewassen, verpakt en dagelijks bezorgd aan een 80-tal klanten in binnen- en buitenland. 7% van de teelt is biologisch, vandaar dat de familie recent geïnvesteerd heeft in de laser weeder, de eerste in Nederland. Naast introductie en een rondleiding over het bedrijf, waren er ook nog enkele korte presentaties door boomkweker Joep Vugs, die al 3 seizoenen ervaring heeft met de Naïo/Oz autonome schoffelmachine en van Harrie Schoneville van VDL ETG Projects B.V. die vertelt over de agrotak binnen VDL en specifiek over de bladbreekrobot in de komkommerteelt. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten december 2023

 • Duurzame Agrarische Energiehubs (CIRCUS): verdere opschaling voor de energietransitie
 • Dierwaardigheid virtuele afrastering
 • BigLife: om doodliggen van biggen in het kraamhok te voorkomen
 • Alle boeren digitaal; door boeren regie over de data
 • Precisie onkruidbestrijding met inzet laser techniek
 • Optimale beregening in de boomkwekerij
 • De varkenstuin, een nieuwe generatie varkenshouderij
 • Smart Farming & Food Processing, met inzet robot technologie
 • Revolutionair teeltsysteem kruidenkweek: duurzaamheid en efficiëntie in de tuinbouw
 • Nieuwe Vroenten - Brabant 2050: de bakermat van het slimste landschap ter wereld 
 • Boerderij, Natuur en Consument verbinden; de Hugtenhoeve

Lees meer >

De toekomst voor intensieve teelten op zandgronden

Op 27 september was Stuurgroep LIB met een groep van ongeveer 60 genodigden te gast bij Proefboerderij de Vredepeel om samen de uitdagingen te bespreken voor de intensieve teelten op zand (zoals groenten, aardappelen en akkerbouwmatige tuinbouw) met betrekking tot KRW 2027, 7e Acrtieprogramma Nitraat en gewasbescherming richting 2030. Bedrijfsleider Marc Kroonen gaf een uitgebreide inleiding en rondleiding over de proefboerderij. Ad van Haperen en Ellen Gielen van van Rijsingen Green, vertelden over de uitdagingen bij dit bedrijf. Andries Middag van de VAVI (Vereniging van de Aardappelverwerkende Industrie) legde uit dat de VAVI niet gaat wachten op duidelijkheid vanuit de overheid, maar zelf al aan de slag gaat om invulling te geven aan deze beleidsdoelen. En tenslotte vertelden Jolanda Nooijen, van tuinbouwbedrijf Compliment BV in Volkel en John Stemkens met een biologisch groentenbedrijf in Neer, hoe zij vanuit de telerspraktijk hiermee omgaan. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten september 2023

 • Biodiversiteitsmonitor voor de boomkwekerij
 • Demo pompoen: bemesting en kwaliteit
 • Innovatieve zuiveringstechniek: restproduct varkensmest naar schoon water
 • PermitAmigo: een transparantere en snellere beoordeling voor Multifunctionele Landbouw. Pilot in Metropoolregio Eindhoven.
 • Stikstofwasstraat: houd de nutriënten op je bedrijf en verbeter de waterkwaliteit
 • Vergroten biodiversiteit in de glastuinbouw
 • Paulowniateelt in agroforestrysystemen
 • Biologisch aanzuren van dierlijke mest; snelle en kosteneffectieve methode voor terugdringen van emissies
 • Dutch Mycorrhiza, van toegevoegde waarde voor de bodem, boomkweker en landbouwsector

 

Lees meer >