Stuurgroep LIB

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord – Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland. De manier waarop Stuurgroep LIB hieraan kan werken wordt verderop op deze site beschreven.


LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder

Voor deze themabijeenkomst waren we te gast bij boomkwekerij Ebben in Cuijk, met de Stuurgroep LIB en een 40-tal extra genodigden. Dirk Ebben gaf een introductie van het grote bedrijf met 150 medewerkers, wat zich vooral richt op de markt voor grote bomen. In relatie hiermee speciale aandacht voor Landschapspark ‘De Heerlijckheid Land van Cuijk’, een 18 hectare groot landschapspark aan de rand van de Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen, wat Ebben pacht van de gemeente en waar bomen die te groot zijn geworden voor de verkoop nog lekker mogen doorgroeien. Na een uitgebreide rondleiding met bezoek aan de daktuin, ging het binnen weer verder met presentaties van Jan Willem van der Schans over nieuwe verdienmodellen als verbinder op het platteland; Tim Oostveen over de Duinboeren die al meer dan 25 jaar actief zijn; Jan van Gorp van Zorgboerderij 't Spiekt over de Stichting Zorgboeren Zuid met meer dan 100 leden en Maarten Rooijakkers over de AgroCampus Brabant, een nieuwe stichting van vergaderlocaties op de boerderij. Allen voorbeelden van verbinding tussen de landbouw en de maatschappij.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023

 • Agroforestry netwerk Brabant, van opstarten naar opschalen
 • Daktuin Moes, de grootste dakmoestuin van Nederland, fase 1 
 • Innoflex: stallucht reinigen via fotokatalyse
 • Natuurlijke zorg, beter in beeld!
 • Groene Verzekering
 • Larven productie op mest
 • Kweekvleesproductie op de boerderij: voorbeeldbedrijf Crole in Sint Oedenrode
 • Veiligheidshek voor vee verplaatsen
 • Uitvoering gebiedsplan Duinboeren 2023 - 2028

Lees meer >

Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine

Brabantse boeren en tuinders hebben de afgelopen 25 jaar volop geïnnoveerd: gezondere bodems, meer dierenwelzijn, een groeiende lokale afzet, biologische bedrijfsvoering en vergroening van stad en platteland. Boerenorganisatie ZLTO en de Provincie Noord-Brabant werken al die tijd samen in Landbouw Innovatie Brabant. LIB staat boeren en tuinders, in 786 projecten, bij met raad en daad. Brabant Magazine zet vijf innovaties in de spotlights.

Lees meer >

LIB Jubileumboek gelanceerd

Tijdens het Innovatiecongres Landbouw en Voedsel van Provincie Noord-Brabant op 9 februari jl, is het LIB jubileumboek gelanceerd. Een boek wat in 7 periodes van elk 4 jaar de belangrijkste thema's schetst in de landbouwinnovatie in Brabant van de afgelopen 27 jaar. Met per periode een onderscheidende innovatie en veel aandacht voor de ondernemers achter deze innovaties: de omdenkers en doorzetters. Klik hier om het hele boek te bekijken. 

Met veel dank aan de ondernemers in dit boek en aan alle ondernemers met wie we de afgelopen 27 jaar vanuit LIB hebben kunnen samenwerken. Met veel dank aan Provincie Noord - Brabant en ZLTO die ons werk al 27 jaar mogelijk maken. 

Lees meer >

LIB Activiteitenverslag 2022 is uit

Het verslag over de activiteiten van LIB in 2022 is uit. Klik hier voor het verslag.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten december 2022

 • Datamanagement in de varkenshouderij voor efficiëntere productie, beter dierwelzijn en beter stalklimaat
 • Circulaire en residuvrije aardbeienteelt: hergebruik van substraat, geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen
 • Inzet UV-filter ter voorkoming van bruinrot bij peilgestuurde drainage in pootaardappelen
 • Pootaardappelen telen met minder chemie door inzet mengsel wikke/erwten/bonen
 • Perspectief van waterstof voor energievoorziening glastuinbouw Zuid Oost Nederland
 • Verbeteren luchtkwaliteit in grensregio Vlaanderen-Nederland via brongerichte maatregelen (ammoniak, broeikasgassen)
 • Met minder koeien meer verdienen door waarde te creëren
 • Verduurzaming aardbeienteelt door inzet UV-licht bij bestrijding meeldauw
 • Ondergrondse druppelirrigatie in grasland
 • Follow Up Koepelplan Voedselbossen 2023 - 2025

Lees meer >

Themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking'

Op 14 december werd de themabijeenkomst 'Meer biologische landbouw door marktontwikkeling en (keten)samenwerking' gehouden bij biologisch champignonkwekerij Heereco in Uden, van Jeffrey en Dorus Heeren. Provincie Noord-Brabant heeft een ambitie van 15% biologische landbouw in de Provincie in 2030. Om daar te komen moet er heel wat gebeuren. Samenwerking is daarvoor essentieel: tussen overheid, boeren en ketenpartijen, kennis- en onderwijs, financiële sector, terreinbeherende organisaties. Met meer dan 80 aanwezigen uit al deze verschillende sectoren was het duidelijk dat veel partijen hier de schouders onder willen zetten. Met een interessante rondleiding op de kwekerij met zeer innovatieve technologie en interessante en inspirerende presentaties over de markt voor biologische paddestoelen door Jozef van den Elsen, over ontwikkelingen in de nationale en internationale markt voor biologisch door Michael Wilde, Directeur Bionext; over FrieslandCampina die nieuwe omschakelaars zoekt door Jos Uiterwaal, Manager Melkstromen; over de markt in de biologische AGF door Jan Groen, Green Organics; de aanpak en visie op de toekomst van Joost van den Oetelaar, een jonge biologische vollegrondsteler en over de samenwerking tussen boeren en Staatsbosbeheer door Theo Bakker voor meer natuurinclusieve en biologische landbouw.

Lees meer >

Film jubileumbijeenkomst 25 jaar LIB

Op 6 juli werd gevierd dat het LIB 25 jaar bestond met een grote bijeenkomst met diverse sprekers en tegen de 100 gasten, bij Philips Fruittuin in EIndhoven. Een bijeenkomst die eigenlijk al 2 jaar eerder was gepland, maar vanwege Corona niet eerder kon doorgaan. Van de bijeenkomst is een film gemaakt in 2 versies: een korte versie van 7 minuten en een lange versie van anderhalf uur. Beide versies geven een mooi beeld van het netwerk van innovatieve ondernemers in Brabant dat door de jaren heen is opgebouwd.  

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten september 2022

 • Meer buitenleven op de agrarische kinderopvang
 • Bee Deal Molenschot
 • High-tech sensoren op basis van licht, pilot bij Vencomatic - de Hoeve
 • Plantmachine zoete aardappel
 • Proef met plantaardige bemesting met gras-klaver

Lees meer >

LIB-bijeenkomst 'Duurzaamheid in de aardappelketen'

De aardappel: een groeiende teelt op wereldniveau en een heel belangrijk gewas voor Nederland en Brabant, waar op 20.000 hectare aardappelen worden geteeld, wat betekent dat zo'n 30% van het akkerbouwareaal in Brabant aardappelteelt is en zo'n 10% van het landbouwareaal. Dus duurzaamheid in dit gewas is ontzettend belangrijk. Een onderwerp waarvoor we met Stuurgroep LIB en een totaal van ongeveer 50 personen, te gast waren bij pootgoedteler Ralph Hack in Dinteloord. Ralph legde uit hoe hij in korte tijd is gegroeid naar een bedrijfsomvang van 280 hectare in 2022 en dat zijn aandacht nu verschuift van groeien naar het duurzamer maken van zijn teelt door focus op bodemvruchtbaarheid, vruchtwisseling en vaste rijpaden. Dick Hylkema van de Nederlandse Aardappel Organisatie gaf een toelichting op de ontwikkelingen wereldwijd en wat dat betekent voor Nederland. Niels Heining van Bionext en Annewillem Maris, biologisch akkerbouwer, gaven een toelichting op het Convenant rond robuuste aardappelteelt (ter voorkoming van phytophthora) wat gesloten is door alle partijen in de keten waardoor nu 85% van de biologische aardappelen in Nederland robuuste rassen zijn; Dirk Peters van LambWeston en Erik Haasken van McCain gaven hun visies op een duurzame aardappelteelt en wat daarvoor nodig is en tenslotte vertelde Rosanne Edelenbosch van het Rathenauinstituut over een scenariostudie rond de ontwikkeling van hybride aardappelrassen en wat dat betekent voor de Nederlandse aardappelsector. 

Lees meer >