Stuurgroep LIB

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord – Brabant en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland. De manier waarop Stuurgroep LIB hieraan kan werken wordt verderop op deze site beschreven.


De toekomst voor intensieve teelten op zandgronden

Op 27 september was Stuurgroep LIB met een groep van ongeveer 60 genodigden te gast bij Proefboerderij de Vredepeel om samen de uitdagingen te bespreken voor de intensieve teelten op zand (zoals groenten, aardappelen en akkerbouwmatige tuinbouw) met betrekking tot KRW 2027, 7e Acrtieprogramma Nitraat en gewasbescherming richting 2030. Bedrijfsleider Marc Kroonen gaf een uitgebreide inleiding en rondleiding over de proefboerderij. Ad van Haperen en Ellen Gielen van van Rijsingen Green, vertelden over de uitdagingen bij dit bedrijf. Andries Middag van de VAVI (Vereniging van de Aardappelverwerkende Industrie) legde uit dat de VAVI niet gaat wachten op duidelijkheid vanuit de overheid, maar zelf al aan de slag gaat om invulling te geven aan deze beleidsdoelen. En tenslotte vertelden Jolanda Nooijen, van tuinbouwbedrijf Compliment BV in Volkel en John Stemkens met een biologisch groentenbedrijf in Neer, hoe zij vanuit de telerspraktijk hiermee omgaan. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten september 2023

 • Biodiversiteitsmonitor voor de boomkwekerij
 • Demo pompoen: bemesting en kwaliteit
 • Innovatieve zuiveringstechniek: restproduct varkensmest naar schoon water
 • PermitAmigo: een transparantere en snellere beoordeling voor Multifunctionele Landbouw. Pilot in Metropoolregio Eindhoven.
 • Stikstofwasstraat: houd de nutriënten op je bedrijf en verbeter de waterkwaliteit
 • Vergroten biodiversiteit in de glastuinbouw
 • Paulowniateelt in agroforestrysystemen
 • Biologisch aanzuren van dierlijke mest; snelle en kosteneffectieve methode voor terugdringen van emissies
 • Dutch Mycorrhiza, van toegevoegde waarde voor de bodem, boomkweker en landbouwsector

 

Lees meer >

Mooi artikel LIB in Brainport Magazine

Naar aanleiding van het LIB jubileum is een mooi artikel verschenen over LIB en de rol van Geert Wilms in het LIB in het Brainport Magazine. Het artikel is hier te lezen. 

Lees meer >

LIB bijeenkomst Natuur en Landbouw

Op 31 mei was de Stuurgroep LIB met een groep van ongeveer 30 genodigden, te gast in de werkschuur van Natuurmonumenten in natuurgebied de Kampina, voor een bijeenkomst over Natuur en Landbouw. Daar kregen we eerst een uitgebreide uitleg door de broers Bastiaan en Jasper Oomen en Luc Roosen van Natuurmonumenten over de al meer dan 30-jarige samenwerking tussen Natuurmonumenten en de familie Oomen, waarbij de familie meer dan 1000 hectare natuurgebied beheert voor Natuurmonumenten. Hiervoor is onlangs de Sensosafe aangeschaft, die voorkomt dat wild geraakt wordt bij het maaibeheer. Hierna volgende een presentatie door Jan-Paul Wagenaar over de bijdrage die begrazing kan leveren aan natuurbeheer. En 3 korte pitches door Irma Sprangers over hun Kwatrijnstal in Kaatsheuvel en hoe zij natuurinclusief boeren, door John Heesakkers over zijn agroforestrybedrijf en door Marco van Liere hoe hij natuurinclusief boeren combineert met een verdienmodel via melk. 

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten mei 2023

De volgende projecten zijn tijdens de laatste Stuurgroepvergadering van 31 mei 2023 goedgekeurd:

 • Biobased bouwen voor verduurzaming bouw en landbouw, met mest/stro als biobased isolatiemateriaal
 • Op weg naar Brabantse Klimaatneutrale biologische wijn
 • Coöperatie om de insectensector te laten groeien
 • Van boon tot medische applicatie in één regio
 • Grip Op Water (GOW!)
 • Colorado Beetle Catcher - machine voor tuinders

 

 

Lees meer >

LIB Themabijeenkomst Land- en Tuinbouw als (regionale) verbinder

Voor deze themabijeenkomst waren we te gast bij boomkwekerij Ebben in Cuijk, met de Stuurgroep LIB en een 40-tal extra genodigden. Dirk Ebben gaf een introductie van het grote bedrijf met 150 medewerkers, wat zich vooral richt op de markt voor grote bomen. In relatie hiermee speciale aandacht voor Landschapspark ‘De Heerlijckheid Land van Cuijk’, een 18 hectare groot landschapspark aan de rand van de Cuijkse wijk Heeswijkse Kampen, wat Ebben pacht van de gemeente en waar bomen die te groot zijn geworden voor de verkoop nog lekker mogen doorgroeien. Na een uitgebreide rondleiding met bezoek aan de daktuin, ging het binnen weer verder met presentaties van Jan Willem van der Schans over nieuwe verdienmodellen als verbinder op het platteland; Tim Oostveen over de Duinboeren die al meer dan 25 jaar actief zijn; Jan van Gorp van Zorgboerderij 't Spiekt over de Stichting Zorgboeren Zuid met meer dan 100 leden en Maarten Rooijakkers over de AgroCampus Brabant, een nieuwe stichting van vergaderlocaties op de boerderij. Allen voorbeelden van verbinding tussen de landbouw en de maatschappij.

Lees meer >

Nieuw goedgekeurde projecten maart 2023

 • Agroforestry netwerk Brabant, van opstarten naar opschalen
 • Daktuin Moes, de grootste dakmoestuin van Nederland, fase 1 
 • Innoflex: stallucht reinigen via fotokatalyse
 • Natuurlijke zorg, beter in beeld!
 • Groene Verzekering
 • Larven productie op mest
 • Kweekvleesproductie op de boerderij: voorbeeldbedrijf Crole in Sint Oedenrode
 • Veiligheidshek voor vee verplaatsen
 • Uitvoering gebiedsplan Duinboeren 2023 - 2028

Lees meer >

Aandacht voor jubileum LIB in het nieuwe Brabant Magazine

Brabantse boeren en tuinders hebben de afgelopen 25 jaar volop geïnnoveerd: gezondere bodems, meer dierenwelzijn, een groeiende lokale afzet, biologische bedrijfsvoering en vergroening van stad en platteland. Boerenorganisatie ZLTO en de Provincie Noord-Brabant werken al die tijd samen in Landbouw Innovatie Brabant. LIB staat boeren en tuinders, in 786 projecten, bij met raad en daad. Brabant Magazine zet vijf innovaties in de spotlights.

Lees meer >

LIB Jubileumboek gelanceerd

Tijdens het Innovatiecongres Landbouw en Voedsel van Provincie Noord-Brabant op 9 februari jl, is het LIB jubileumboek gelanceerd. Een boek wat in 7 periodes van elk 4 jaar de belangrijkste thema's schetst in de landbouwinnovatie in Brabant van de afgelopen 27 jaar. Met per periode een onderscheidende innovatie en veel aandacht voor de ondernemers achter deze innovaties: de omdenkers en doorzetters. Klik hier om het hele boek te bekijken. 

Met veel dank aan de ondernemers in dit boek en aan alle ondernemers met wie we de afgelopen 27 jaar vanuit LIB hebben kunnen samenwerken. Met veel dank aan Provincie Noord - Brabant en ZLTO die ons werk al 27 jaar mogelijk maken. 

Lees meer >

LIB Activiteitenverslag 2022 is uit

Het verslag over de activiteiten van LIB in 2022 is uit. Klik hier voor het verslag.

Lees meer >